Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm.
Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Home to Blossom bedoeld.
Definities:

 • Home to Blossom is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  onder nummer 83873139.
 • Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Home to Blossom, zoals
  maar niet beperkt tot: online programma’s, live bijeenkomsten, coaching(trajecten)
  en events.
 • Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.
 • BTW- nummer: 132495582B02
  Contactgegevens:
  Adres: Garmt Stuivelingstraat 27, Haarlem
  E-mail: ghanna@hometoblossom.nl
 • Artikel 2 Voorwaarden online cursussen en programma’s
  2.1 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast
  het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik
  kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven
  genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn
  programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen
  gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik
  bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft.
 • Artikel 3 Voorwaarden coaching
  3.1 De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen
  resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken,
  maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van
  de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk
  handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.
 • Artikel 4 Betaling
  4.1 Betaling gebeurt via de webshop bij aankoop van dienst, cursus of
  product. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur. Indien termijnbetalingen
  mogelijk zijn, dan gaat een deelnemer door de eerste termijnbetaling akkoord dat
  Home to Blossom volgende termijnen automatisch mag incasseren. Indien in termijnen
  wordt betaald, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot
  betaling bestaan.
  4.2 Indien je achterloopt met je betalingsverplichting, dan houd ik mij het recht je
  toegang tot de cursus en/of programma te blokkeren totdat je de betreffende
  termijn(en) hebt betaald.
  4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor
  toekomstige programma’s of offertes.
 • Artikel 5 Annulering
  5.1 Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de aanschaf van een dienst annuleren mits je een gegronde reden kan aantonen.
  Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan ghanna@hometoblossom.nl
  Indien restitutie van toepassing is, dan zal ik dit zo spoedig mogelijk restitueren.
  5.2 De meditatie(s) worden digitaal geleverd en kunnen niet worden geruild
  en/of gerestitueerd.

 • Artikel 6 Intellectueel eigendom / gebruik materialen6.1
  Op de teksten, meditaties en materialen bezit ik de intellectueel
  eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen
  gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor
  schriftelijk toestemming heb gegeven.
  6.2 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of
  op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor
  gegeven heb.
 • Artikel 7 Materialen en licenties
  7.1 Ik streef ernaar de materialen online voor mijn deelnemers toegankelijk te
  houden gedurende de looptijd van het gekochte programma of cursus, maar ik kan
  dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een
  andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail
  informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te
  bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij
  bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor
  jouw risico.
 • Artikel 8 Klachten
  8.1 Mocht je ontevreden zijn dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan
  mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk
  mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in de mogelijkheid heb om te reageren
  en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is
  omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
  8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald
  programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je
  geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
  langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
  met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig
  antwoord kan verwachten.
  8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
 • Artikel 9 Aansprakelijkheid
  9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van
  mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
  of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot
  maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief
  BTW.
  9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde
  winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
  bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
  9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in
  gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn
  verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te
  beperken, of op te heffen.
 • Artikel 10 Privacy
  10.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw
  persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan
  de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.
 • Artikel 11 Overig
  11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing,
  indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
  11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel
  of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze
  Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te
  komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
  bepalingen in acht wordt genomen.
  11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
 • Artikel 12 Geschillen
  12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het
  geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter
  voorleggen.
  12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan
  de rechter.
 • Artikel 13 Toepasselijk recht
  13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden
  14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
  Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
  14.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen
  tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de
  wijziging hebt ontvangen.
Winkelwagen